Liwanag para sa kalayaan

Jose RizalNakatala sa kasaysayan nang mga pagdurusa ng sangkatauhan ang isang kanser na may malalang kalagayan na sa bahagyang pagkadampi nito ay nakaiirita sa kaniya at gumigising sa ibayong sakit. Dahilan ito, sa maraming pagkakataon sa gitna ng makabagong kabihasnan ay ninais ko na tawagin ka sa aking harapan, samahan ang aking alaala, at sa ngayon ay ihambing kaibang mga bansa, sakaling ang iyong minamahal na imahe ay magpakita rin ng kanser na taglay ng iba.

 Sa pagnanais ng iyong kagalingan na iyon ay sa amin din, at naghahanap ng pinakamahusay na panlunas, gagawin ko sa iyo ang ginagawa sa may mga sakit noong mga unang kapanahunan, na inilalatad sila sa mga baytang ng hagdanan ng kanilang mga templo, upang saganon ang bawat tao na nagmula sa panalangin sa Diyos, ay makapagpanukala ng lunas. At hanggang sa katapusan, ay pagsisikapan ko na ilarawan ka ng buong katapatan, itataas ko ang isang bahagi ng belo na nagtatago ng kasamaan. Isasakripisyo sa katotohanan ang lahat, maging sarili kong kapakanan, dahilan sa ako ay anak mo, ako man ay nagdurusa sa iyong mga depekto at kahinaan.  

                                                                                                                                              DR. JOSE RIZAL

Maraming katanungan ang sumasagi sa ating isipan bilang Pilipino. Araw-araw ay tinutukoy natin ang ating pagiging indibidwal at kung saan tayo patutungo. Sa madaling salita, ang ating buhay ay hindi isang madaling proseso.

Gaya ng pagpupunla ng palay, ang mga buto ng katanungan ay nagbibigay sa atin ng mga inaning regalo ng buhay. Ang lahat ng ating tinatahak ay hindi ilusyon kundi mga pinili nating landas. Maari tayong mabuhay sa takot o mabuhay sa pagmamahal. Pwede nating piliin ang kamangmangan o piliin ang karunungan, piliin ang pagiging gahaman o piliing maging malaya.

Ako ay naniniwala na ang nakikita natin sa labas ay malaking repleksyon lamang ng nangyayari sa ating kalooban. Nasa ating mga sarili kung bubuuin natin o sisirain ang ating mga sarili.

Mula sa kurapsyon ng ating mga namumuno, panglalamang sa ating mga kababayan, o maging ang walang habas na paggahasa sa ating kalikasan. Ang ating pagbubulagbulagan o inaksyon ay nagdudulot ng sakit sa ating lipunan. Lagi nating sinasambit na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ngunit ang solusyon dito ay responsibilidad nating lahat.

Ang nararanasan natin ngayon ay ang malawakang kanser na matagal nang binigyan ng panukalang lunas ni Dr. Jose Rizal.

Mga katanungang kung papaano ang iisang puso ay lulunas sa isang namamatay na bayan, ang paghahanap ng katotohanan at kung ano ito, mga daang dapat hatakin upang maabot ang mithiin at ang paraan upang makita ang liwanag mula sa ating sariling kadiliman.

Ang mga bayani at mga traydor sa bayan ay may sariling pananaw sa katotohanan. Kailanagn nating tingnan ang ating mga sarili.  Kung hindi natin aalamin ang ating mga sarili at ang ating paligid, magkakaroon ng takot. At ang takot ay magbubunga ng kasakiman. Kung tayoy magiisip, makakaramdam at gagalaw mula sa kamangmangan, takot at pagkagahaman, tayo’y hindi magiging malaya at hindi natin maaakay ang iba para sa kalayaan.

Kailangan na nating gamutin ang ating mga sarili at muling buksan ang liwanag para sa KALAYAAN.

[youtube=http://youtu.be/b600h5Y3t70]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *